Akciğer Hastalıkları belirtileri,Hemoptizi nedir?belirtileri

2011-04-06 22:15:00

Hırıltılı Solunum,Ekstratorasik göğüs ağrısı neidr? belirtisi tedaivisi,Kardiyovasküler hastalıklarda göğüs ağrısı
Plevra ağrısı nedir?kimlerde olur?Ekstratorasik göğüs ağrısı,Syanoz nedir? belirtileri,tedavisi


Hırıltılı solunumda ıslık gibi müzikal nitelikte bir ses duyulur. Bu ses daralmış hava yollarında giren ve çıkan havanın titreşimiyle oluşur. Reverzibl hırıltılı bir solunum astma hastalığında önemli bir belirtidir. Başlıca nedenleri allerjenlerin inhalasyonu infeksiyonlar sigara kirli hava ve egzersizdir. Bun*lardan başka aspirin penisilin gibi ilaçlar ve bazı gıda maddeleri gıda madde*leri koruyucuları ve bazı psikolojik etkenler astma hırıltılı solunumuna sebep olabilir. Üst solunum yolları infeksiyonları sol kalp yetersizliği yabancı ci*sim aspirasyonu ve akciğer tümörlerinde de hırıltılı solunum izlenebilir.

Hemoptizi Nedir Hemoptizi Nedenleri

Hemoptizinin (kan tükürme) başlıca nedeni akciğer hastalıklarıdır. Pnömoni tüberküloz akciğer tümörleri kronik bronşit bronşektazi akciğer infarktüsü akciğer absesi mantar hastalıkları ve kistler hemoptiziye sebep o-lan en önemli akciğer hastalıklarıdır.

Hemoptizi bazan akciğer hastalığının ilk belirtisi olarak izlenir. Kardiyovasküler hastalıklarda örneğin konjestif kalp yetersizliği ve mitral steno-zunda hemoptizi sık izlenen bir belirtidir.

Burun kanamasında kan nazofarankse toplanarak öksürük ve kan tü*kürmesine sebep olabilir. Farenks özofagus kanamaları veya hematemez he-moptiziyle karıştınlabilir. Klinik inceleme ile birlikte akciğer radyografisi ve diğer yöntemlerle hemoptizi tanı ve ayırıcı tanısı değerlendirilir. Kan miktarı ve hastalık tanı ve derecesi arasında bir ilişki olmayabilir. Örneğin balgamın hafif kırmızıya boyanması gibi az miktarda kan bir bronş kanserinin veya bir bronşitin belirtisi olabilir.

Hemoptizi niteliği mevcut hastalık konusunda bilgi verebilir. Örneğin kanla boyalı müköz balgam bronşitte veya tüberküloz ve bronş kanseri gibi da*ha ciddi hastalıklarda görülebilir. Cerahatla karışık kanlı balgam pnömoni veya akciğer absesi gib hastalıklarda veya bronşektazi gibi kronik bir hastalıkta izle*nir. Balgam yalnız kanla karışık olup mukus ve cerahatli değilse ve birkaç gün değişmeden bu şekilde devam etmişse pnömoniden çok bir akciğer infarktüsü-nü düşünmelidir. Balgam az kanlı olduğu için pembe görünümde ise ve bazan da köpüklü ise sol kalp yetersizliğine bağlı akciğer ödeminden kuşkulanılır. Hemoptizi vakalarında klinik incelemeyle yetinmemeli akciğer radyografisi gerekirse bilgisayar aksiyal tomografi ve diğer yöntemlerle ilgili hastalığı teş*his ederek gereken tedavi uygulanmalıdır.

Öksürük ve Balgam

Öksürük mukus ve yabancı maddelerin bronşlardan çıkarılması için bir savunmadır. Solunum sisteminin en önemli bir belirtisidir. Öksürüğün baş*lıca nedenleri üst solunum yolları infeksiyonları bronşit astım pnömoni tü*berküloz kötü çevre koşulları (özellikle sigara) ve akciğer kanseridir. Boğazı temizlemek için genizden gelen kaba kuru ve tekrarlayıcı bir öksürük çok kez üst solunum yolları hastalıklarıyla ilgilidir. Küçük bronşlardan ve akciğer pa*rankimasından oluşan bir öksürüğü hasta derinden gelen kolay balgam söktüren nitelikte tanımlar. Solunum sistemi virüs infeksiyonlarında çok kez kuru bir öksürük vardır. Sekonder bir bakteri infeksiyonunda çıkarılan balgam koyu renkli ve pürülan (sarı ve yeşilimtrak) dır.

Kronik bronşit ve bronşektazi hastalarının öksürük ve balgamları sa*bah kalkınca artar. Hırıltılı bir solunumla birlikte bulunan öksürük genellikle astmada izlenir.

Astma ve kalp yetersizliğinde öksürük hastayı gece uyandırır. Bronş kalıbı gibi ince uzun kıvrık balgam bronşit ve astmada görülür. Kronik bronşit ve bronşektazide öksürükle kanlı balgam gelebilir. Pnömonide öksürükle ya*pışkan ve paslı bir balgam gelir. Pis veya lağım gibi kokan bol ve kolay çıka*rılan balgam spiroket ve anaerop akciğer absesinde izlenir.

Öksürük sigara içenlerde çok kez sinsi bir şekilde geliştiğinden baş*langıçta benimsenmez. Bu hastalarda (yani sigara içenlerde) bronşit ve amfi-zem oluşarak giderek artan kronik bir öksürük gelişir. Bronş kanserlerinde gi*derek artan tedaviye inatçı bir öksürük vardır. Kanlı balgam akciğer kanserinde sık izlenen bir bulgudur.

İyi bir anamnez ve muayene çok kez öksürük nedenini aydınlatabilir. Eğer bu incelemeyle tanı sağlanamamışsa akciğer radyografisi alınmalıdır. Bundan başka kan sayımı sedimantasyon ve diğer laboratuvar bulguları öksü*rük etyolojisinde yararlı olur. Örneğin kanda eozinofil artması allerjik bir hastalıkla lökosit artması infeksiyonla ilgili olabilir.

Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısının başlıca nedenleri kalp hastalığı kanser pnömoni tü*berküloz ve plörezidir. Bundan başka trakeobronşit pulmoner emboli pnömotoraks pulmoner hipertansiyon Tietze sendromu (kondritis) gibi hastalıklar göğüs ağrısına sebep olabilir.

Plevra ağrısı

Akciğer parenkiması ve viseral plevrada sinir uçları olmadığından has*talık parietal plevraya kadar yayılmamışsa göğüs ağrısı duyulmaz. Plevra ağrısı inspirasyonda veya öksürükle bıçak saplar gibi olabildiği gibi ancak maksimal inspirasyonda belli belirsiz veya gerginlik niteliğinde hafif olur. Plevra ağrısı ekspirasyonda veya soluk tutunca kaybolur veya azalır. Plevra ağrısının duyul*duğu interkostal bölgeye bastırıldığı zaman belirli bir ağrı duyulmaz buna kar*şın göğüs duvarı ile ilgili ağrıda örneğin Tietze sendromunda o bölgeye yapı*lan baskıda şiddetli bir ağrı duyulur. Diyafrağma plevrasının santral iritasyonu omuza ve boyuna yayılan ağrıya sebep olur. Diyafrağma plevrasının perifer iritasyonu ise alt toraks lomber ve karın bölgesinde ağrıya sebep olur.

Kardiyovasküler hastalıklarda göğüs ağrısı

Kardiyovasküler hastalıklarda göğüs ağrısının başlıca nedenleri angina pektoris myokard infarktüsü perikardit valvüler kalp hastalıkları kardiyom-yopatiler ve aort anevrizmasıdır.

Göğüs duvarı ağrısı

Başlıca nedenleri nörojen kökenli hastalıklar (interkostal ve frenik si*nirle ilgili nöropati Pancoast tümörü herpes zoster) kaburga kırığı Tietze sendromu miyaljiler (kas hastalıkları) ve posttorakotomiyle ilgilidir.

Travma veya uzun süreli ciddi öksürüklerin sebep oldukları kaburga kırıkları göğüs duvarında ağrı oluştururlar. Herpes zoster ağrısı yakıcı tiptedir bir veya birkaç interkostal sinir yolu boyunca yayılır ve ilgili ağrı bölgesinde herpes deri lezyonları vardır.

Ekstratorasik göğüs ağrısı

Gastro intestinal safra kesesi pankreas dalak hastalıkları ve subfrenik abseler göğüs duvarında ağrıya sebep olabilirler.

Ateş

Beden ısısının incelenmesinin akciğer hastalıklarının tanısı ayırıcı tanısı derecesi gidişi ve tedavi etkisinin değerlendirilmesinde önemli bir yeri vardır. İki haftadan uzun süren ateşli hastalıkların önemli bir bölümü subkronik ve kronik infeksiyonlardır.

Uzun süreli ateşli hastalıklar

İnfeksiyonlar: Tüberküloz bakteriyel endokardit bruselloz salmonella.
Kolagen hastalıklar: Lupus eritematosis periarteritis nodosa romatoid artritis romatizma.
Neoplastik hastalıklar: Kanser Hodgkin sarkoma
Kan hastalıkları: Lösemi hemolitik hastalıklar
Tekrarlayıcı ateşli hastalıklar: Malarya febris rekürens pyojenik infeksiyon Hodgkin.

Syanoz

Syanoz ciddi hipoksemiyle ilgilidir. Akciğer hastalıklarının çoğunda ileri dönemlerinde syanoz görülür.

Kronik obstrüktif hastalıkları ciddi akciğer infeksiyonları örneğin yaygın pnömonimilyer tüberküloz ilerlemiş tüberküloz spontan pnömotoraks plörezi kanser ve diğer nedenlerle ilgili atelektazi fıbrosis skleroderma sya*noz oluşturan başlıca akciğer hastalıklarıdır. Kalp hastalıklarında da syanoz ö-nemli bir belirtidir. Daha nadir olarak arter-ven santiarı karaciğer sirozu Raynaud hastalığı ve zehirlenmelerde syanoz görülür.

Halsizlik İştahsızlık ve Zayıflama

Kronik akciğer infeksiyonlarında özellikle kronik reinfeksiyon tüberkülozunda akciğer kanserinde kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının ileri dönemlerinde halsizlik iştahsızlık zayıflama husule gelir. Zayıflama tü*berkülozda infeksiyonun toksik ve metabolik etkisiyle akciğer kanserinde tü*mörün sistemik ve salgısal etkisiyle kronik obstrüktif akciğer hastalarında hi*poksemiyle ve dispepsi ile ilgilidir. Tüberküloz hastalarında iyileşme başlayın*ca hastaların iştahı artar ve kilo almağa başlarlar.

Tambur Çomağı Parmak ve hipertrofik Pulmoner Osteoartropati

Tambur çomağı şeklinde parmak uçları (clubbing) ve osteoartropati viseral bir hastalığın özellikle intratorasik bir hastalığın varlığını endike eder. Bu iki anormallik birarada bulunduğu gibi ayrı olarakta izlenebilir.

Pulmoner osteoartropati vakalarında parmak el ayak bileklerinde ve dizlerde şişme ve sertlik gösteren artralji belirtileri vardır. Alt ekstremite kemiklerinde süperostal yeni kemik oluşunu gösteren Röntgen filmi pulmoner osteoartropati için örnek bir bulgudur. Tambur çomağı parmak kanser bron-şektazi pyojenik abse gibi kronik akciğer hastalıklarındakonjenital kalp has*talıklarında kronik kor pulmonale arteriyövenöz fıstüla Hamman-Rich sendromunda görülür. Daha nadir olarak siroz kronik ülseratif kolit bölgesel ar*terit ve bakteriyel endokardit vakalarında izlenir. Pulmoner osteortropati vaka*larının büyük çoğunluğu maliğn akciğer tümörlerinden ileri gelir.

3228
0
0
Yorum Yaz